Jesteśmy firmą handlowo-produkcyjno-usługową, prężnie działającą na całym świecie już od 1992 r.
Zarząd, Dział handlowy i Magazyn Owoców i Warzyw Świeżych znajdują się w Krakowie.
Zakład Produkcyjny i Centrum Logistyczne w Porszewicach przy DK nr 71 pomiędzy Konstantynowem Łódzkim i Pabianicami.
W Krakowie prowadzimy również Wynajem Miejsc Noclegowych 3Rooms.

W związku z ciągłym rozwojem prowadzimy rekrutację na poniższe stanowiska.

Jeśli jesteś zainteresowany pracą na innym stanowisku i uważasz, że Twoje kompetencje i doświadczenie pozwoli Ci na rozwój kariery w naszej firmie – zachęcamy do przesłania CV na adres:

W lokalizacji Porszewice – praca@greektrade.com.pl

W lokalizacji Kraków – rekrutacja@greektrade.com.pl

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się z wybranymi osobami.

Dziękujemy!

Aktualne oferty pracy znajdziesz również na portalu Pracuj.pl.


Zapewniamy:

 • ciekawą pracę w firmie rodzinnej, działającej na kilkudziesięciu rynkach zagranicznych
 • stabilność zatrudnienia i możliwość rozwoju zawodowego
 • możliwość uczestnictwa w szkoleniach i kursach podnoszących kwalifikacje
 • adekwatne do osiąganych wyników wynagrodzenie, system premiowania po okresie próbnym, bonus roczny
 • dofinansowanie do pakietu prywatnej opieki medycznej (również dla dzieci Pracowników)
 • dofinansowanie do karty na zajęcia sportowe
 • ubezpieczenie grupowe
 • zniżki na zakupy w firmowym sklepie spożywczym
 • i inne benefity pozapłacowe, w tym możliwość korzystania z bezpłatnych miejsc postojowych dla samochodów i rowerów oraz dowóz do pracy (pracowników w Porszewicach)

Dział Handlowy w Krakowie ul. Tadeusza Śliwiaka 14

Specjalista ds. Eksportu (KAM)

Kupiec – Specjalista ds. Importu

Asystentka/Asystent Kupca

Key Account Manager


Zakład Produkcyjny i Centrum Logistyczne w Porszewicach
(DK nr 71 między Konstantynowem Łódzkim a Pabianicami)

Technolog

Pracownik Produkcji

INFORMACJA DLA OSÓB BIORĄCYCH UDZIAŁ W PROCESIE REKRUTACJI W GREEK TRADE SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE
Niniejszym, na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych) – (dalej: „RODO”), informujemy, że przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe.
Poniżej przekazujemy niezbędne informacje w tym zakresie.
Kto jest Administratorem Pani/Pana danych osobowych:
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jesteśmy My, czyli Greek Trade Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie.
Może się Pani/Pan z nami skontaktować w następujący sposób:
 • listownie na adres: Greek Trade Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, ul. Tadeusza Śliwiaka 14, 30-797 Kraków,
 • poprzez e-mail: krakow@greektrade.com.pl
 • telefonicznie: +48 12 345 26 55.
Inspektor Ochrony Danych
Wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych (dalej: „IOD”). Jest to osoba, z którą może Pani/Pan się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych. Z IOD można skontaktować się w następujący sposób:
 • listownie na adres: Inspektor Ochrony Danych, Greek Trade Sp. z o.o. Tadeusza Śliwiaka 14, 30-797 Kraków,
 • poprzez e-mail: iod@greektrade.com.pl
 • telefonicznie: +48 12 3452065.
W jakim celu przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe: 
Pani/Pana dane osobowe są przez Nas przetwarzane, aby:
 • ocenić kwalifikacje do pracy na stanowisku, na które Pani/Pan aplikuje (lub na które w przyszłości będzie prowadzona rekrutacja),
 • ocenić zdolności i umiejętności potrzebne do pracy na stanowisku, na które Pani/Pan aplikuje (lub na które w przyszłości będzie prowadzona rekrutacja),
 • wybrać odpowiedniego kandydata/tkę do pracy w Naszej firmie.
Jeżeli wyraziła Pani/Pan zgodę na przetwarzanie danych do celów przyszłych rekrutacji, będziemy przetwarzać dane również na potrzeby przyszłych rekrutacji.
Na jakiej podstawie prawnej przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe:
Przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe w oparciu o następujące podstawy prawne:
 • przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do podjęcia działań na Pani/Pana żądanie przed zawarciem umowy o pracę oraz dla realizacji obowiązku prawnego ciążącego na Nas w zakresie następujących danych: (imię (imiona) i nazwisko, data urodzenia, dane kontaktowe, wykształcenie, kwalifikacje zawodowe, przebieg dotychczasowego zatrudnienia) – art. 6 ust. 1 lit. b oraz c RODO,
 • Pani/Pana zgoda na przetwarzanie danych zawartych w przesłanych dokumentach aplikacyjnych, w tym w szczególności w CV oraz Liście motywacyjnym (o ile takie dokumenty były załączane do aplikacji), jeżeli w tych dokumentach były zawarte dane wykraczające poza dane określone w punkcie 1) powyżej – art. 6 ust. 1 lit. a RODO,
 • Przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Nas, w zakresie danych zebranych podczas rozmowy kwalifikacyjnej oraz wyników (ewentualnych) testów kwalifikacyjnych. Mamy uzasadniony interes w tym, aby sprawdzić umiejętności i zdolności kandydatów/tek na dane stanowisko – jest to niezbędne do oceny czy kandydat/ka jest odpowiednią osobą do świadczenia pracy na stanowisku, na które rekrutujemy – art. 6 ust. 1 lit. f RODO,
 • Pani/Pana zgoda na przetwarzanie danych do celów prowadzenia przyszłych rekrutacji – art. 6 ust. 1 lit. a RODO.

 

Odbiorcy danych:
Pani/Pana dane osobowe możemy udostępniać podmiotom zewnętrznym, którym zlecamy usługi związane z przetwarzaniem danych osobowych, z którymi zawrzemy umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych. Podmioty te to dostawcy usług informatycznych, podmioty świadczące usługi rachunkowo-księgowe, operatorzy pocztowi i kurierzy,  podmioty świadczące usługi prawne czy audytowe.
Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw niebędących członkami Unii Europejskiej.
Jak długo przechowujemy dane osobowe:
Będziemy przechowywać Pani/Pana dane do momentu zakończenia rekrutacji na stanowisko, na które Pani/Pan aplikuje, chyba że wyraziła Pani/Pan zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych na potrzeby przyszłych rekrutacji.
W takim przypadku dane osobowe będą przechowywane przez okres 3 lat od daty przesłania aplikacji lub do wycofania zgody na ich przetwarzanie.
Konsekwencje niepodania danych osobowych
Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest całkowicie dobrowolne, jednakże niezbędne do przeprowadzenia procesu rekrutacji. Niepodanie danych osobowych wiąże się z brakiem możliwości uczestniczenia przez Panią/Pana w procesie rekrutacji.
Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych na poczet przyszłych rekrutacji spowoduje, że Pani/Pana kandydatura będzie brana pod uwagę w przypadku późniejszych rekrutacji prowadzonych przez Nas. Niepodanie danych lub brak zgody wykluczy taką możliwość.
Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych jest całkowicie dobrowolne. Zgoda może być wycofana w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem.
Jakie ma Pani/Pan prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:
Gwarantujemy realizację wszystkich uprawnień, przysługujących Pani/Panu  na podstawie postanowień RODO.
W związku z powyższym:
 1. Ma Pani/Pan prawo do uzyskania od Nas informacji, w jaki sposób oraz w jakim zakresie przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe oraz prawo uzyskania dostępu do nich;
 1. Jeżeli zauważy Pani/Pan, że przetwarzane przez Nas dane osobowe są nieprawidłowe lub niekompletne, ma Pani/Pan prawo żądać ich sprostowania lub uzupełnienia;
 1. Może Pani/Pan żądać usunięcia danych osobowych, które Pani/Pan dotyczą:
  a) jeżeli Pani/Pana dane nie są już niezbędne do celów, dla których zostały przez Nas zebrane;
  b) udzielona przez Panią/Pana zgoda zostanie cofnięta;
  c) zgłosi Pani/Pan sprzeciw, co do przetwarzania danych osobowych i nie występują nadrzędne, prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania;
  d) Pani/Pana dane są przetwarzane niezgodnie z prawem;
  e) dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa.
 1. Może Pani/Pan żądać ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych:
  a) jeżeli kwestionuje Pani/Pan prawidłowość danych osobowych – na okres pozwalający Nam sprawdzić ich prawidłowość;
  b) jeżeli uważa Pani/Pan, że przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe w sposób niezgodny z prawem, ale nie chce Pani/Pan, aby zostały usunięte;
  c) okaże się, że Pani/Pana dane osobowe nie są Nam już potrzebne do celów, dla których je zebraliśmy, ale mogą być potrzebne Pani/Panu do dochodzenia lub obrony roszczeń;
  d) wniesie Pani/Pan sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych – do czasu ustalenia, czy Nasze prawnie uzasadnione interesy są nadrzędne wobec podstaw Pani/Pana sprzeciwu
 1. W stosunku do Pani/Pana danych osobowych, które przetwarzamy w oparciu o Nasz uzasadniony interes prawny,
  ma Pani/Pan prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania takich danych, z przyczyn związanych z Pani/Pana szczególną sytuacją.
 1. W stosunku do Pani/Pana danych osobowych, które przetwarzamy na podstawie Pani/Pana zgody, ma Pani/Pan prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie, przy czym wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
 1. Jeżeli przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywa się na podstawie:
  a) Pani/Pana zgody lub
  b) jest niezbędne do wykonania, zawartej z Panią/Panem umowy lub
  c) jest niezbędne do podjęcia działań na Pani/Pana żądanie przed zawarciem umowy, lub
  d) przetwarzanie odbywa się w sposób automatyczny ma Pani/Pan prawo do otrzymania od Nas danych osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie informatycznym nadającym się do odczytu maszynowego (np. w formacie pdf.). Może Pani/Pana przesłać te dane innemu administratorowi danych lub zażądać, abyśmy to My przesłali je innemu administratorowi.
Zrobimy to jednak tylko w przypadku, jeśli takie przesłanie będzie technicznie możliwe.
 1. Ma Pani/Pana prawo do wniesienia skargi związanej z przetwarzaniem przez Nas Pani/Pana danych osobowych do organu nadzorczego, tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, adres ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
Informacja o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji
W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych nie stosujemy zautomatyzowanego podejmowania decyzji, ani nie stosujemy profilowania.
Aby skorzystać z powyższych praw, prosimy o kontakt z Nami. Dane adresowe podano powyżej.