Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

Niniejszym, na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych) – (dalej: „RODO”), informujemy, że przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe.

Poniżej przekazujemy niezbędne informacje w tym zakresie.

Kto jest Administratorem Pana/Pani danych osobowych:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jesteśmy My, czyli Greek Trade Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie. Może się Pan/Pani z nami skontaktować w następujący sposób:

 1. listownie na adres: Greek Trade Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, ul. Tadeusza Śliwiaka 14, 30-797 Kraków,
 2. poprzez e-mail: iod@greektrade.com.pl,
 3. telefonicznie: +48 12 3452065.

Inspektor Ochrony Danych

Wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych (dalej: „IOD”). Jest to osoba, z którą może Pan/Pani się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania Pana/Pani danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych. Z IOD można skontaktować się w następujący sposób:

 1. listownie na adres: Inspektor Ochrony Danych, Greek Trade Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, ul. Tadeusza Śliwiaka 14, 30-797 Kraków,
 2. poprzez e-mail: iod@greektrade.com.pl,
 3. telefonicznie: +48 12 3452065.

W jakim celu przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe: 

Pana/Pani dane osobowe są przez Nas przetwarzane w celu informowania Pana/Pani o nowościach w ofercie i naszym aktualnym asortymencie.

Jaka jest podstawa prawna przetwarzania danych osobowych:

Przetwarzamy Pana/Pani dane osobowe w oparciu o następujące podstawy prawne:

 1. Pani/Pana zgoda na przetwarzanie danych osobowych, jeżeli wyraził Pan/Pani zgodę na ich przetwarzanie w celu przesyłania ofert – art. 6 ust. 1 lit. a RODO;
 2. przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne dla realizacji Naszego prawnie uzasadnionego interesu – art. 6 ust. 1 lit. f RODO, polegającego na możliwości informowania podmiotów pozostających z nami w stosunkach gospodarczych o aktualnej ofercie i prowadzenia marketingu bezpośredniego.

Odbiorcy danych:

Pani/Pana dane osobowe możemy udostępniać podmiotom zewnętrznym, którym zlecamy usługi związane z przetwarzaniem danych osobowych, z którymi zawrzemy umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych. Podmioty te to dostawcy usług informatycznych, podmioty świadczące usługi prawne czy audytowe. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw niebędących członkami Unii Europejskiej.

Jak długo przechowujemy dane osobowe:

Będziemy przechowywać Pana/Pani dane osobowe przez okres niezbędny do realizacji określonych powyżej celów. Jeżeli:

 1. przetwarzamy dane osobowe na podstawie Pana/Pani zgody, dane te będą przechowywane do czasu jej wycofania,
 2. przetwarzamy dane osobowe z uwagi na Nasz prawnie uzasadniony interes, dane te będą przetwarzane przez okres 5 lat od dnia złożenia przez Pana/Panią ostatniego zamówienia.

Jeżeli Pana/Pani dane osobowe nie będą już niezbędne do celów, dla których były przetwarzane, będziemy je przetwarzać w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami zarówno po Naszej stronie, jak i Pana/Pani, jedynie przez okresy przedawnienia roszczeń, określone w przepisach prawa.

Konsekwencje niepodania danych osobowych

Jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie Pana/Pani zgody, podanie danych oraz wyrażenie zgody na przetwarzanie danych jest całkowicie dobrowolne. Jeżeli nie poda Pan/Pani swoich danych osobowych lub nie wyrazi zgody na ich przetwarzanie, nie będzie Pan/Pani mogła otrzymywać od nas informacji.

Jakie ma Pan/Pani prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:

Gwarantujemy realizację wszystkich uprawnień, przysługujących Panu/Pani na podstawie postanowień RODO.  W związku z powyższym:

1. Ma Pan/Pani prawo do uzyskania od Nas informacji, w jaki sposób oraz w jakim zakresie przetwarzamy Pana/Pani dane osobowe oraz prawo uzyskania dostępu do nich;

 1. Jeżeli zauważy Pan/Pani, że przetwarzane przez Nas dane osobowe są nieprawidłowe lub niekompletne, ma Pan/Pani prawo żądać ich sprostowania lub uzupełnienia;
 2. Może Pan/Pani żądać usunięcia danych osobowych, które Pana/Pani dotyczą:

a) jeżeli Pana/Pani dane nie są już niezbędne do celów, dla których zostały przez Nas zebrane;
b) udzielona przez Pana/Panią zgoda zostanie cofnięta;
c) zgłosi Pan/Pani sprzeciw co do przetwarzania danych osobowych i nie występują nadrzędne, prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania;
d) Pani/Pana dane są przetwarzane niezgodnie z prawem;
e) dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa.

 1. Może Pan/Pani żądać ograniczenia przetwarzania Pana/Pani danych osobowych:

a) jeżeli kwestionuje Pan/Pani prawidłowość danych osobowych – na okres pozwalający Nam sprawdzić ich prawidłowość;
b) jeżeli uważa Pan/Pani, że przetwarzamy Pana/Pani dane osobowe w sposób niezgodny z prawem, ale nie chce Pan/Pani, aby zostały usunięte;
c) okaże się, że Pana/Pani dane osobowe nie są Nam już potrzebne do celów, dla których je zebraliśmy, ale mogą być potrzebne Panu/Pani do dochodzenia lub obrony roszczeń;
d) wniesie Pan/Pani sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych – do czasu ustalenia, czy Nasze prawnie uzasadnione interesy są nadrzędne wobec podstaw Pana/Pani sprzeciwu

 1. W stosunku do Pana/Pani danych osobowych, które przetwarzamy w oparciu o Nasz uzasadniony interes prawny, ma Pan/Pani prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania takich danych, z przyczyn związanych z Pana/Pani szczególną sytuacją.
 1. W stosunku do Pana/Pani danych osobowych, które przetwarzamy na podstawie Pana/Pani zgody, ma Pan/Pani prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie, przy czym wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
 1. Jeżeli przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych odbywa się na podstawie:

a) Pana/Pani zgody lub
b) jest niezbędne do wykonania, zawartej z Panem/Panią umowy lub
c) jest niezbędne do podjęcia działań na Pana/Pani żądanie przed zawarciem umowy, lub
d) przetwarzanie odbywa się w sposób automatyczny ma Pan/Pani prawo do otrzymania od Nas danych osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie informatycznym nadającym się do odczytu maszynowego (np. w formacie pdf.). Może Pan/Pani  przesłać te dane innemu administratorowi danych lub zażądać, abyśmy to My przesłali je innemu administratorowi. Zrobimy to jednak tylko w przypadku, jeśli takie przesłanie będzie technicznie możliwe.

 1. Ma Pan/Pani prawo do wniesienia skargi związanej z przetwarzaniem przez Nas Pana/Pani danych osobowych do organu nadzorczego, tj. do Generalnego Inspektora Danych Osobowych/Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, adres ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Informacja o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji

W odniesieniu do Pana/Pani danych osobowych nie stosujemy zautomatyzowanego podejmowania decyzji, ani nie stosujemy profilowania.

Aby skorzystać z powyższych praw, prosimy o kontakt z Nami lub z Naszym Inspektorem Ochrony Danych. Dane adresowe podano powyżej.